"استخر فرح" کی ساخته شد؟
"استخر فرح" کی ساخته شد؟

غلامعلی رجایی با انتشار عکسی که از آن به استخر فرح یاد می‌شود، به تاریخچه آن پرداخت و یادآورشد اصل این داستان دروغ است و برمبنای این دروغ قصه پردازی‌ها شده است. وی در کانال اختصاصی اش نوشته است: نکته‌ای که برای اولین بارمن برای رسوایی دروغگویان مدعی اصولگرایی امروز باانتشاراین عکس افشامی کنم اینکه […]

غلامعلی رجایی با انتشار عکسی که از آن به استخر فرح یاد می‌شود، به تاریخچه آن پرداخت و یادآورشد اصل این داستان دروغ است و برمبنای این دروغ قصه پردازی‌ها شده است.


وی در کانال اختصاصی اش نوشته است:

نکته‌ای که برای اولین بارمن برای رسوایی دروغگویان مدعی اصولگرایی امروز باانتشاراین عکس افشامی کنم اینکه اساسا این استخرکوچک درگوشه‌ای از کاخ سعدآباد که هاشمی هفته‌ای دوبار به آن مراجعه داشته اساسا درزمان طاغوت وجودخارجی نداشته چه برسدبه اینکه استخراختصاصی فرح باشد!

اما ماجرای این محوطه تبدیل به استخر شده هم شنیدنی است که من از قول دکترغلامرضاجوادی که اجراکننده این طرح بوده نقل می‌کنم.

ایشان درهمان روز‌های درگذشت هاشمی به من می‌گفت: آقای هاشمی از استخری که در ریاست جمهوری بود استفاده می‌کرد بعد ازاینکه احمدی نژاد رییس جمهور شد عملا دسترسی آقای هاشمی به آنجا مشکل شد و ما این محوطه کوچک را در سعدآبادآماده کردیم.

عمادنوه آقای هاشمی هم می‌گفت: مردم از پشت این محوطه استخر شده رد می‌شدند ونمی دانستندحاج آقا پشت این دیوارمشغول شناست. عمادمی گفت: اگرکسی ازپشت دیوار سنگی پرت می‌کرد به سقف این محوطه می‌افتاد!

وی افزوده است: اینقدرجاعلان این خبردروغ کوتاه عقلندکه باساخت این خبردروغ وپخش آن فکرمی کنند استخر فرح از استخر شاه جدابوده! و لابد فرح اینقدر زورش به شاه نمی‌رسیده که بتواند در استخر او شنا کند ولذا درگوشه‌ای ازکاخ سعدآباددستورداده برایش استخراختصاصی بسازند!

لینک منبع