کیهان: اصلاح طلبان لاف می‌زنند و می‌روند
کیهان: اصلاح طلبان لاف می‌زنند و می‌روند
روزنامه کیهان می نویسد: تا‌کنون کدام یک از مدعیان اصلاحات را دیده‌ای که برای ادعاهای خود دلیل و سندی ارائه کرده باشد؟! لاف می‌زنند و می‌روند و‌...!!

به گزارش سایت خبری مدارا؛ روزنامه کیهان در ستون گفت و شنود شماره امروز خودش نوشت:

گفت: یکی از مدعیان اصلاحات گفته است؛ «دولت روحانی
مانع قحطی در ایران شد، کاری شد کارستان»!
گفتم: ایشان نگفته است کدام قحطی قرار بود
پیش بیاید که دولت روحانی مانع آن شده؟! و دیگر کدام فشار اقتصادی و سختی معیشتی مانده است که دولت
به مردم تحمیل نکرده باشد؟!
گفت:  مرد حسابی! تا‌کنون کدام یک از مدعیان اصلاحات را دیده‌ای که برای ادعاهای خود دلیل و سندی ارائه کرده باشد؟! لاف می‌زنند و می‌روند و‌…!!
گفتم: یارو می‌گفت؛ حیف که نمی‌دانید چه دوران طلایی و خوشی داشتیم؟! گفتند؛ خُب شما که می‌دانید بگویید! گفت؛ خودم هم نمی‌دانم!

  • منبع خبر : مدارا