نماینده مجلس: روحانی نازک نارنجی شده!
نماینده مجلس: روحانی نازک نارنجی شده!
علی اصغر عنابستانی نماینده سبزوار در مجلس در توئیتی دوباره به روحانی و دولتش کنایه زد.

به گزارش سایت خبری مدارا؛ وی در این باره نوشت:

‏روحانی یک نامه سی صفحه‌ای به مجلس نوشته وتمام انتقادات ازعملکرد خودش و دولتش را توهین تلقی کرده!

باحساب ‎رییس جمهور، فقط بایدازمدیریت درخشان جنابشان درخلق این شرایط بی نظیربرای ملت تعریف وتمجید کنیم وهرحرف غیر از تعریف،توهین است!

وقتی میگوییم رییس جمهور نازک نارنجی شده یعنی این!

وی همچنین در پاسخ به طعنه یکی از کاربران درباره ارائه راهکار نوشت: 

دهها و صدها صفحه راه حل و پیشنهاد و طرح برای خروج از وضعیت فعلی ارایه گردیده اما وقتی دولتی عمدا به دنبال خراب کردن اوضاع است راه حل معنا ندارد !!

  • منبع خبر : توئیتر