شرکت در انتخابات برای اصلاح طلبان نه اصل است و نه هدف
شرکت در انتخابات برای اصلاح طلبان نه اصل است و نه هدف

آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران در رشته توئیتی رویکرد اصلاح طلبان در انتخابات آینده تشریح کرد. ‏اول اصلاح طلبان در۳انتخابات گذشته باشعار ⁧ #مطالبات_حداقلی ⁩ و ⁧ #مشارکت_حداکثری ⁩ باهدف ⁧ #نجات_کشور ⁩ مشارکت فعال داشتند.حال بایددیدآیادرانتخابات بعدنیز میتوان نسبتی بین نجات کشور،مطالبات حداقلی ‌ومشارکت حداکثری برقرارکرد؟این بستگی مستقیم به […]

آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران در رشته توئیتی رویکرد اصلاح طلبان در انتخابات آینده تشریح کرد.


‏اول
اصلاح طلبان در۳انتخابات گذشته باشعار ⁧ #مطالبات_حداقلی ⁩ و ⁧ #مشارکت_حداکثری ⁩ باهدف ⁧ #نجات_کشور ⁩ مشارکت فعال داشتند.حال بایددیدآیادرانتخابات بعدنیز میتوان نسبتی بین نجات کشور،مطالبات حداقلی ‌ومشارکت حداکثری برقرارکرد؟این بستگی مستقیم به ⁧ #کارکرد_نهادهای_انتخابی ⁩ برآمده ازاین انتخابهادارد.

دوم
‏در واقع اگر نهادهای بر آمده از این سه انتخابات نتوانند از عهده مطالبات حداقلی مردم بر آیند،این شعار عملا کارکرد خود را در انتخابات بعد از دست خواهد داد.شعار مطالبات حداقلی شعار ⁧ #ناگزیر ⁩ و ⁧ #ممکن ⁩ و مقدور اصلاح طلبان در سه انتخابات اخیر بود.علت اصلی این ناگزیری نیز ناگفته پیداست.

‏سوم
‏دلیل این ناگزیری ⁧ #نظارت_استصوابی ⁩ است که عملا راه را بر ⁧ #مطالبات_حداکثری ⁩ اصلاح طلبان در انتخابات بسته است و روشن است وقتی همه راهها به نظارت استصوابی ختم می شود و انتخابات ممکن ترین امکان برای تغییر و بهبود شرایط کشور است، نمی توان با کاندیداهای حداقلی شعار مطالبات حداکثری داد.

‏چهارم
‏با این پیش فرض درشرایط فعلی صحبت از ورود اصلاح طلبان به انتخابات بعد زود هنگام است.چرا که حداقل بایددید ۱.نمایندگانی که باحمایت این جریان سیاسی وبا شعار مطالبات حداقلی به نهادهای انتخابی راه پیدا کرده اند،باچه کارنامه ای زمینه مشارکت حداکثری مردم را در انتخابات بعدفراهم میکنند.

‏پنجم
‏۲.چنانکه کارنامه نهادهای انتخابی، به ازای شعار و‌رویکردمطالبات حداقلی و مشارکت حداکثری قابل دفاع نباشد و چرخ نظارت استصوابی نیز بر پاشنه قبل بچرخد،بدون تردیدحضور اصلاح طلبان با این رویکرد و شرکت درانتخابات به هر قیمتی،به موفقیت نخواهد انجامید.