توهین زشت و شدید سامان گوران به صداوسیما و پرسپولیس+فیلم
توهین زشت و شدید سامان گوران به صداوسیما و پرسپولیس+فیلم

توهین زشت و شدید سامان گوران به صداوسیما و پرسپولیس در جواب توهین مجری شبکه سه به لوگوی استقلال!

توهین زشت و شدید سامان گوران به صداوسیما و پرسپولیس در جواب توهین مجری شبکه سه به لوگوی استقلال!