تصاویر اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین و ترافیک چندصدمتری در «بزرگراه امام علی(ع)»
تصاویر اعتراض مردم به افزایش قیمت بنزین و ترافیک چندصدمتری در «بزرگراه امام علی(ع)»

توقف عمدی چند خودرو در انتقاد به گرانی بنزین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی تهران، موجب ترافیک سنگین و طولانی ماشین‌ها شده در این بزرگراه شده و صف طولانی از ماشین‌ها را متوقف کرده است. برخی رانندگان نیز با زدن بوق نسبت به گرانی بنزین اعتراض می کنند. عکس: محسن عطایی_فارس

توقف عمدی چند خودرو در انتقاد به گرانی بنزین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی تهران، موجب ترافیک سنگین و طولانی ماشین‌ها شده در این بزرگراه شده و صف طولانی از ماشین‌ها را متوقف کرده است. برخی رانندگان نیز با زدن بوق نسبت به گرانی بنزین اعتراض می کنند.


عکس: محسن عطایی_فارس