تصاویر تعدادی از جانباختگان حادثه سقوط بهمن در ارتفاعات تهران – سایت خبری تحلیلی مدارا | سایت خبری تحلیلی مدارا