مدیرعامل پگاه تغییر کرد
مدیرعامل پگاه تغییر کرد

مدیرعامل شرکت دولتی صنایع شیر ایران که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است تغییر کرد. به گزارش سایت خبری مدآرا، در مراسمی با حضور مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری عبداله قدوسی بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صنایع شیر ایران پگاه تعیین گردید. پیس از این سید ابراهیم حسینی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران پگاه بود.

مدیرعامل شرکت دولتی صنایع شیر ایران که متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است تغییر کرد.


به گزارش سایت خبری مدآرا، در مراسمی با حضور مسئولان صندوق بازنشستگی کشوری عبداله قدوسی بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صنایع شیر ایران پگاه تعیین گردید.

پیس از این سید ابراهیم حسینی مدیرعامل شرکت صنایع شیر ایران پگاه بود.