تصاویر آلودگی هوا در تهران
تصاویر آلودگی هوا در تهران

کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص میانگین ۱۵۱ در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار داشت. همچنین وضعیت کیفی هوای تهران پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸ نیز با شاخص ۱۵۷ همچنان در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد. عکس: خبرگزاری فارس

کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با شاخص میانگین ۱۵۱ در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار داشت. همچنین وضعیت کیفی هوای تهران پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸ نیز با شاخص ۱۵۷ همچنان در وضعیت ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد.


عکس: خبرگزاری فارس